Szukaj
Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin sklepu Słonikowe Atelier ustala zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu, a także zawiera najważniejsze informacje o Sprzedawcy, o sklepie oraz o prawach Konsumenta.

Spis treści

I. Definicje
II. Kontakt ze Sprzedawcą
III. Wymagania techniczne
IV. Zakupy w sklepie
V. Formy płatności
VI. Realizacja zamówienia
VII. Prawo odstąpienia od umowy
VIII. Skutki odstąpienia od umowy
IX. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
X. Reklamacje
XI. Dane osobowe
XII. Zastrzeżenia
XIII. Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

I. Definicje

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto - uregulowana odrębnym regulaminem darmowa usługa sklepu (świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument - Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w sklepie.
Regulamin - niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy Słonikowe Atelier prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://slonikoweatelier.pl.
Sprzedawca – Iwona Fąfara-Pilch, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Numer NIP: 6781039766. Adres firmy: ul. Rzeczna 582, 32-003 Podłęże.

 

II. Kontakt ze Sprzedawcą

 • Adres e-mail: slonikowapracownia@gmail.com.
 • Telefon: 0048 789 067 011.
 • Adres pocztowy: ul. Rzeczna 582, 32-003 Podłęże.

 

III. Wymagania techniczne

Do prawidłowego działania sklepu niezbędne jest:

 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa, która obsługuje język JavaScript oraz pliki cookies.

   W celu złożenia zamówienia w sklepie, oprócz powyższych wymagań, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

IV. Zakupy w sklepie

 1. Ceny produktów podane w sklepie są ich całkowitymi cenami.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę na to, że na pełną cenę zamówienia składają się podane w sklepie: cena za produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy produktu.
 3. Wybrany do zakupu produkt należy dodać do koszyka w sklepie.
 4. Kupujący wybiera następnie z dostępnych w sklepie: sposób dostawy produktu oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Kupujący może zarejestrować się w sklepie, czyli założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji przez podawanie swoich danych przy każdym zamówieniu.

 

V. Formy płatności

Za złożone zamówienie płatność odbywa się zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy albo za pośrednictwem serwisu obsługi płatności internetowych Dotpay.pl lub tpay.com.

Zamówienie należy opłacić w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 

VI. Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia produktu pozbawionego wad.
 2. Termin realizacji zamówienia jest wskazany w sklepie.
 3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. Jeśli w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie.
 5. Dostawa realizowana jest na terytorium Polski.
 6. Produkty zakupione w sklepie dostarczane są za pośrednictwem kuriera InPost lub do paczkomatu InPost.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu, z zastrzeżeniem punktu 8. Regulaminu, w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego produktu,
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z produktów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniego z produktów w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu produktów, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w punkcie 2. Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość dostępnego do pobrania jako załącznik w postaci pliku PDF. Nie jest to jednak wymagane.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

VIII. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, ale w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu.
 4. Produkt należy zwrócić na adres: ul. Rzeczna 582, 32-003 Podłęże, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin zachowany jest, jeśli Konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 7. Jeśli produkt ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument będzie musiał również ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktu. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie produktu w sklepie lub podczas składania zamówienia.
 8. Sklep nie akceptuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Produkt powinien zostać wysłany jako przesyłka rejestrowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera InPost.
 9. Sposób opakowania i przewozu zwracanych produktów powinien odpowiadać ich właściwościom. Produkt powinien być czysty, właściwie zapakowany oraz zabezpieczony (preferowana jest wysyłka w tym samym opakowaniu, w jakim wysłał go sklep).

 

IX. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany utworzony według wytycznych Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

X. Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady produktu Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego produktu na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Kupujący zobligowany jest do zaznajomienia się z instrukcją dołączoną do produktu. Reklamacja nie zostanie uznana w przypadku niedostosowania się do wymagań podanych w instrukcji.
 3. Korzystając z rękojmi, Kupujący może na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie Cywilnym:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • przy wadzie istotnej, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady.
 4. Reklamację na podstawie rękojmi należy składać na adres pocztowy lub elektroniczny podany w punkcie 2. Regulaminu.
 5. Gdy okaże się, że w celu rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego produktu do Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia go na koszt Sprzedawcy na adres podany w punkcie 2. Regulaminu.
 6. Jeżeli na produkt  została udzielona dodatkowo gwarancja, informacje o niej, jak również o jej warunkach, są dostępne w opisie produktu w sklepie.
 7. Reklamacje dotyczące działania sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w punkcie 2. Regulaminu.
 8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać z:
 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów,
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w sklepie.

 

XII. Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

 XIII. Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem ograniczona jest do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem ograniczona jest do jednego roku od wydania produktu Kupującemu.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl